Oznámení o konání VH, 2014

Představenstvo obchodní společnosti Sky Paragliders a.s., IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2685

oznamuje,

že svolává jednání akcionářů na řádnou valnou hromadu společnosti Sky Paragliders a.s., IČ:  25397893, se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Okružní 39, PSČ 739 11, která se bude konat v sídle společnosti dne 11.6.2014 v 15:00 hodin.

Program valné hromady:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Kontrola usnášení schopnosti
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
 5. Rozhodnutí o rozdělení výnosu a rozdělení zisku
 6. Změny stanov společnosti
 7. Různé
  1. schválení osoby auditora pro rok 2014
  2. schválení limitů nákladů na auditorskou činnost
  3. Usnesení
 8. Závěr

Představenstvo současně oznamuje, že vzhledem k navrhovaným bodům jednání valné hromady bude jednání valné hromady přítomen notář pro zajištění notářského zápisu z jednání valné hromady.

Podklady pro jednání valné hromady – návrhy představenstva k jednotlivým bodům jednání, úplná účetní závěrka za rok 2013 jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti vždy v pracovní době ve lhůtě 14 dnů po zveřejnění tohoto oznámení.

za představenstvo společnosti Sky Paragliders a.s.

Mgr. Martin Němec, předseda představenstva